Avís legal i de privacitat

1. Objecte i informació general

El present Avís legal i de privacitat (d’ara endavant, l’“Avís legal”) regula l’accés i l’ús del lloc web www.amicsdelmnac.org (d’ara endavant, “el Lloc Web”) que la Fundació Privada Amics del MNAC (d’ara endavant també com: “Amics del MNAC”) posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en qualitat de titular i gestora d’aquesta entitat. Les dades de la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC són les següents:

Denominació: FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC

NIF: G64140361

Domicili: Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona

Correu electrònic: amics@amicsdelmnac.org

Inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura

Telèfon: (00 34) 93 622 03 81, en horari laboral de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres

Aquest Avís legal regeix l’accés i l’ús del lloc web d’Amics del MNAC. No obstant això, la utilització d’espais o serveis que conté el Lloc Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, s’hauran de complir igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament.

Amics del MNAC es reserva el dret de completar, modificar o substituir, en qualsevol moment, el present Avís legal, així com d’altres condicions generals o particulars, i s’entén que la publicació d’aquests canvis al Lloc Web tindrà efectes de notificació. Per això, cal que l’Usuari ho llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal i s’abstingui de fer ús del Lloc Web si no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. Drets i obligacions de l’Usuari

L’accés al Lloc Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús vigents en cada moment, per la qual cosa s’han de llegir atentament el present Avís legal sempre que accedeixin al Lloc Web. La utilització de qualsevol dels serveis que s’ofereixen atribueix, des de l’inici, la condició d’Usuari, i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís legal.

Per accedir als serveis del Lloc Web, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i la representació necessària per contractar.

La utilització dels serveis que s’ofereixen al Lloc Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís legal del Lloc Web.

L’Usuari que accedeix al Lloc Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les instruccions d’ús especials que li siguin mostrades en cada moment. Tanmateix, es compromet a actuar sempre de conformitat amb la llei, els bons costums i de bona fe, amb la diligència adequada a la naturalesa del servei de què es tracti. Així, l’Usuari no podrà modificar ni alterar cap dels continguts del Lloc Web, excepte les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o el seu funcionament.

Amics del MNAC podrà suprimir o suspendre l’accés al Lloc Web als Usuaris que hagin incomplert qualsevol de les obligacions que s’expressen en aquest Avís legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les obligacions anteriors, respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència d’aquests, causi a Amics del MNAC.

3. Exclusió de responsabilitat

Amics del MNAC es reserva el dret d’interrompre l’accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, tant si és per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Amics del MNAC no es fa responsable de les decisions que es prenen a partir de la informació que se subministra al Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

Amics del MNAC no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari derivats d’errors en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del Lloc Web o per causes de força major o cas fortuït.

4. Propietat intel·lectual i industrial. Hiperenllaços

Tots els continguts, les marques, els dissenys, els logotips, les icones, el software, els noms comercials, els noms de domini i altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part del Lloc Web són propietat d’Amics del MNAC o de domini públic o de tercers que n’han autoritzat degudament la inclusió, i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret i, en especial, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa i per escrit d’Amics del MNAC o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es fa referència en aquest apartat seran perseguides a través de les accions penals i civils previstes en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenlllaç entre el seu lloc web i el Lloc Web (d’ara endavant, l’“Hiperenllaç”) hauran de comptar amb l’autorització expressa d’Amics del MNAC i complir les següents condicions:

  • L’Hiperenllaç només permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del Lloc Web, o al punt concret que autoritzi Amics del MNAC.
  • No es crearà un frame sobre les pàgines web del Lloc Web.
  • No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Amics del MNAC, els seus directius, les seves persones i els seus productes.
  • No es declararà ni es farà entendre que Amics del MNAC ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit, de qualsevol manera, els serveis oferts o posats a disposició del lloc web en el qual s’estableix l’Hiperenllaç.
  • Excepte aquells que formin part del mateix Hiperenllaç, el lloc web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Amics del MNAC.
  • El lloc web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a altres drets de tercers.

L’establiment d’un Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni tampoc l’acceptació o l’aprovació per part d’Amics del MNAC dels seus continguts o serveis.

5. Política de privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC (la “Fundació”)
C.I.F nº: G-64140361
Adreça: Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
Correu electrònic: amics@amicsdelmnac.org
Telèfon: +34 93 622 03 81

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar la petició sol·licitada a través del Web, informar de les activitats de la Fundació i del Museu i enviar comunicacions informatives electròniques que puguin ser del seu interès.
Serà necessari que l’usuari faciliti les dades que s’indiquin que són obligatòries ja que, en cas contrari, no es podria atendre la petició sol·licitada ni es podrien enviar les comunicacions comercials electròniques. A més, cal que l’usuari faciliti a la Fundació les seves dades actuals per a que la Fundació tingui la informació actualitzada i sense errors.

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de dades és el consentiment prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran a tercers llevat obligació legal.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.
El usuario podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social de la Fundació o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a amics@amicsdelmnac.org.
En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

6. Cookies

En relació amb les cookies cal que consulti la nostra Política de cookies.

7. Llei aplicable

El present Avís legal i de privacitat es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, les dues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Uneix-te a la llista